Aktivnosti

U periodu 2012-2013 program rada Savjetodavnog centra za ruralni razvoj planirane su sledeće aktivnosti:

  • Realizacija Master studija u trajanju od jedne godine licenciranom pri Poljoprivrednom fakultetu, Univerziteta u Banjaluci.
  •  Organizovanje predavanja za upisane studente iz oblasti: ruralni razvoj, ruralna ekologija, ruralna ekonomija i ruralna sociologija i određenog broja izbornih predmeta za koje se opredjele studenti master studija;
  •  Uspostavljanje i održavanje web stranice Centra koja će biti povezana sa web stranicom WBREN projekta, web stranicama drugih centara i web stranicom Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci;
  •  Organizovanje gostujućeg predavanja za eksperte iz EU zemalja partnera TEMPUS WBREN projekta
  •  Organizovanje obuke za direktora Centra i određenog broja profesora sa Univerziteta u Banjoj Luci u okviru aktivnosti TEMPUS WBREN projekta;
  •  Organizovanje obuke za predstavnike NVO partnera projekta;
  •  Uspostavljanje saradnje sa zainteresovanim institucijama u oblasti ruralnog razvoja BiH i okruženju;
  •  Uspostavljanje partnerstva sa savjetodavnim centrima za ruralni razvoj zemalja partnera TEMPUS WBREN projekta.
  •  Edukacija iz tema koje nisu obuhvaćene WBREN projektom.

________________________________________________________

U okviru TEMPUS WBREN projekta 22. i 23. marta 2013. godine su održana predavanja gostujuće profesorice Vere Majerove sa Univerziteta u Pragu iz oblasti Ruralne sociologije. Prof. Majerova je došla sa Fakulteta za ekonomiju i menadžment češkog univerziteta životnih nauka iz Praga i istaknuti je stručnjak iz ruralne soiologije, ekspert FAO-a za proizvođačke organizacije, ekspert Češke razvojne agencije za mnoge projekte implementirane u zemljama Balkana.

Prof. Majerova je u svom izlaganju poseban akcenat stavila na položaj žena u ruralnim područjima, transformaciju društva u ruralnim područjima Češke i prikazala dobre prakse koje se mogu pronaći u ruralnim područjima Češke sa željom da se te pozitivne prakse prenesu u ruralna područja BiH.

________________________________________________________

U okviru TEMPUS WBREN projekta 26. i 27. aprila 2013. godine su održana predavanja gostujućih profesora Feme Rošar i Stefana Nortiera sa Univerziteta u Vaheningenu iz oblasti komunikacionih vještina i liderstva.

Prof. Rošar i prof. Nortier su održali predavanja u vidu radionica za nastavno osoblje i studente iz tri oblasti: komunikacionih vještina, liderstva i prezentacionih sposobnosti. Predavanja u vidu radionica su bila interaktivna i pored upoznavanja sa teorijom iz navedenih oblasti uključivala su primjenu stečenog znanja u praksi.

________________________________________________________

Dana 25. i 26. novembra 2013. godine u Novom Sadu je održana završna konferencija partnera Western Balkan Rural Extension TEMPUS projekta na kojoj su predstavljeni rezultati istraživanja iz domena ruralnog razvoja i na kojoj je diskutovano o ostvarenim rezultatima i ciljevima projekta.

Ispred Univerziteta u Banjoj Luci u radu konferencije su učestvovali dekan Poljoprivrednog fakulteta prof. dr Aleksandar Ostojić i koordinator projekta prof. dr Željko Vaško. Pored predstavnika Univerziteta u Banjoj Luci na konferenciji su iz BiH bili i predstavnici Univerziteta iz Sarajeva, prof. dr Hamid Čustović i mr Melisa Ljuša, NVO REDAH iz Mostara Ivica Sivrić i NVO ACED iz Banja Luke Slaviša Jovanović.

U ime istraživačkog tima okupljenog oko Savjetodavnog centra za ruralni razvoj na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, prof. Vaško je na konferenciji predstavio rezultate realizovanog projekta na temu “Uloga zelenih i stočnih pijaca za ruralna područja – studija slučaja Republika Srpska”.

S obzirom da se radilo o zadnjem formalnom susretu projektnih partnera, konstatovano je da je jedan od značajnih rezultata projekta uspostavljanje mreže visokoškolskih ustanova i nevladinih organizacija iz balkanskih i EU zemalja koje se teorijski i praktično bave pitanjima ruralnog razvoja i zaključeno da, bez obzira na završetak projekta, istu treba nastaviti dalje održavati i unapređivati.

________________________________________________________

Dana 1. marta 2014. godine na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci kandidat Rasima Bobić uspješno je odbranila magistarski rad na temu “Agrobiznis na području opštine Bihać” pred komisijom:
prof. dr Željko Vaško (predsjednik),
prof. dr Stevo Mirjanić (mentor) i
prof. dr Sabahudin Bajramović (član)
i time stekla zvanje magistar agrobiznisa.

________________________________________________________

Dana 21. maja 2015. godine studenti II godine studijskog programa Agrarna ekonomija i ruralni razvoj su u okviru terenske nastave imali priliku da posjete Poljoprivrednu zadrugu “VIP Krajina” Laktaši, Rapić d.o.o. PJ Farmofit, Gradiška i HPK Draksenić, Kozarska Dubica. Stručnu ekskurziju su vodili prof. dr Aleksandar Ostojić i mr Dragan Brković.

________________________________________________________

Dana 22. maja 2015. godine studenti III godine studijskog programa Agrarna ekonomija i ruralni razvoj su u okviru terenske nastave imali priliku da posjete Zemljoradničku zadrugu “Livač” Laktaši u okviru koje su vidjeli ratarsku proizvodnju, proizvodnju mlijeka, preradu mlijeka u Trapist sir, kao i proizvodnju toplotne i električne energije na bazi biogasa. Stručnu ekskurziju su vodili doc. dr Gordana Rokvić, doc. dr Ljiljana Drinić i mr Dragan Brković.


________________________________________________________

Dana 21. maja 2015. godine studenti III godine studijskog programa Agrarna ekonomija i ruralni razvoj su u okviru terenske nastave imali priliku da posjete Arifagić Investment d.o.o. Prijedor i Poljoprivrednu zadrugu “Agrojapra” Novi Grad. Stručnu ekskurziju su vodili dr Vesna Mrdalj i mr Dragan Brković.


________________________________________________________

Dana 20.07.2015. godine na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banoj Luci magistrirala je Darija Vojinović, student II ciklusa studija na usmjerenju Ruralni razvoj II, master studiju realizovanom zahvaljujući podršci WBREN TEMPUS projekta.

Rad na temu “Ruralni turizam – šansa za diversifikaciju prihoda seoskih domaćinstava na području opštine Laktaši” odbranila je pred komisijom u sastavu:
1. Doc. dr Gordana Rokvić, predsjednik,
2. Prof. dr Željko Vaško, mentor, član i
3. Doc. dr Ljiljana Drinić, član.

________________________________________________________

Dana 21.04.2016. godine Danijela Šijan, student drugog ciklusa studija na Poljoprivrednom fakultetu Uniiverziteta u Banjoj na usmjerenju Ruralni razvoj II, uspješno je odbranila završni rad na temu “Evaluacija projekata prekogranične saradnje u Bosni i Hercegovini” pred komisijom:

1. Doc. dr Gordana Rokvić, predsjednik,
2. Prof. dr Željko Vaško, mentor, član,
3. Prof. dr Aleksandar Ostojić, član,

i time stekla zvanje magistar ruralnog razvoja

________________________________________________________

Dana 24.03.2017. godine na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci uspješno je odbranjena doktorska disertacije kandidata mr Edina Salihbašića na temu “Ekonomičnost proizvodnje pilećeg mesa u zavisnosti od vrste hibrida i dužine tova pilića” pred komisijom:

1. Prof. dr Aleksandar Ostojić (predsjednik),
2. Prof. dr Meho Bašić (član),
3. Prof. dr Stoja Jotanović (član),
4. Prof. dr Milenko Šarić (član),
5. Prof. dr Željko Vaško (član, mentor).

Ovim činom je Edin Salihbašić stekao zvanje doktora nauka u oblasti poljoprivrede.