Svjetska banka je objavila najnovije podatke o dostupnosti električne energije u svijetu i za svaku državu ponaosob. Prema tom izvoru 91,4% stanovništva u svijetu je 2021. godine imalo pristup električnoj energiji. Podataka za BiH je da 100% stanovništva ima dostupnu električnu energiju. Stanje se popravlja jer je prije deset godina taj procenat bio 84,6%, a prije dvavdeset godina 78,8%. Stopostotna dostupnost električne energije je karakteristična za sve evropske i druge razvijene zemlje, ali u svijetu još uvijek ima zemalja gdje je električna energija luksuz, a samim tim u korištenje uređaja koji koriste taj vid napajanja. Npr. u Južnom Sudanu samo 7,7% stanovništva ima električnu energiju, u Burundiju 10,2%, u Čadu 11.3%, itd.

Detalji na linku https://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.ACCS.ZS?contextual=default&end=2021&locations=1W-BA&name_desc=false&start=1996&view=char

Izvor: Svjetska banka.