Pred sam kraj 2023. godine izmijenjen je Zakon o porezu na dohodak Republike Srpske (Sl. glasnik RS, 112/23). Izmijenjeni su uslovi oporezivanja malih poljoprivrednika u Republici Srpskoj. Mali poljoprivrednici u statusu registrovanog poljoprivrednog gazdinstva sa godišnjim prihodom manjim od 12.000 KM ne plaćaju porez na dohodak. Gazdinstva sa godišnjim prihodom između 12.000 i 25.000 KM plaćaju paušalni porez od 200 KM godišnje, a gazdinstva sa godišnjim prihodom između 25.000 i 50.000 KM plaćaju paušalni porez od 400 KM godišnje. Gazdinstva sa godišnjim prihodom preko 50.000 KM plaćaju poreze na dohodak zavisno od visine ostvarenog prihoda. Mali poljoprivrednik, u smislu izmjena zakona, jeste fizičko lice koje kumulativno ispunjava sljedeće uslove tokom cijele poreske godine: 1) da je to fizičko lice nosilac poljoprivrednog gazdinstva registrovan samo kod nadležnog organa za vođenje Registra poljoprivrednih gazdinstava (trenutno taj registar vodi APIF), 2) da ukupan godišnji prihod malog poljoprivrednika po osnovu obavljanja te djelatnosti ne prelazi iznos od 50.000 KM. Do 28. februrara sva poljoprivredna gazdinstva su obavezna dostaviti izjavu o ispunjensoti uslova i iznosu ostvarenog prihoda u prethodnoj godini, na osnovu koje Poreska uprava donosi rješenje o visini poreza koji poljoprivrednici treba da plate do 30. juna tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

Dopuna zakona na linku https://poreskaupravars.org/zakon-o-dopunama-zakona-o-porezu-na-dohodak/