Na osnovu člana 8. i 67. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 67/20), Odluke Vlade Republike Srpske broj: 04/1-012-2-1146/23 od 30.03.2023. godine i broj: 04/1-012-2-1741/23 od 18.05.2023. godine o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu studija prvog i drugog ciklusa u akademskoj 2023/2024. godini na javnim visokoškolskim ustanovama i Odluke Senata Univerziteta u Banjoj Luci broj: 02/04-3.121-7/23 od 26.01.2023. godine i broj: 02/04-3.907-4/23 od 27.04.2023.godine, raspisuje se Konkurs za upis u drugom upisnom roku.

Detaljnije: Konkurs drugi upisni rok