Prema projekcijama FAS (Foreign Agricultural Service) Ministarstva poljoprivrede SAD, zasnovanoj na EU statističkim izvorima, Evropska unije će u proizvodnoj 2022/2023. godini proizvesti 9% manje žita nego u prethodnoj 2021/2022. proizvodnoj godini, uglavnom zbog manje proizvodnje kukuruza. Početni uslovi za razvoj usjeva su pristuni širom EU, a očekuje se da će proljetne kiše na jugozapadu EU biti kritične za održavanje prosječnih prinosa žita u tom dijelu Evrope.  Zbog visokih cijena đubriva i ponude jeftinijeg kukuruza iz Ukrajine evidentan je zaokret proizvođača u proizvodnoj 2022/2023. godini i zamjena dijela površina sijanih kukuruza sa žitima i uljaricama manje zahtjevnim za dodatno đubrenje i otpornijim na sušu. Ratni konflikt u Ukrajini i rast cijena hrane rezultirali su stagnacijom potražnje za žitom unutar EU. Istovremeno predviđa se da će EU u 2023/2024. proizvodnoj godini proizvesti  285 miliona metričkih tona žita, što će biti za 6,7% više u odnosu na 267 miliona metričkih tona, koliki urod žita se očekuje u 2023. godini. FAS predviđa povećanje zasijanih površina pod kukuruzom u EU u 2024. godini, a samim tim i povećanje proizvodnje kukuruza, ali u količini i dalje manjoj od požete u 2022.  godini. Površine zasijane pšenicom u EU u proizvodnoj 2022/2023. godini su nešto veće nego 2021/2022, ali se očekuje nešto manja proizvodnja usljed nižih prinosa. Projekcija je da će u 2023/2024 godini biti ostvareno blago povećanje prinosa i proizvodnje pšenice, na nešto povećanoj površini.

Izvor: FAS USDA

Kompletan izvještaju dostupan na linku